مدیریت اداری و پشتیبانی

 

 

علی سلطانی
مدیر امور اداری و پشتیبانی مرکز
asoltani@cissc.ir

 

وظایف مدیریت امور اداری:

 1. اجرای قوانین، مقررات و آئین نامه های استخدامی
 2. انجام کلیه امور استخدامی مرکز (استخدام، ترفیع، انتقال، مرخصی، بازنشستگی و ...)
 3. نگهداری پرونده پرسنلی و ثبت و ضبط سوابق مربوط
 4. انجام امور رفاهی و بیمه کارکنان
 5. ارزشیابی مشاغل و تشکیل جلسات هیأت اجرایی منابع انسانی و ارائه شرایط احراز مشاغل
 6. تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز پرسنل
 7. پیشنهاد تغییرات و اصلاحات ضروری در تشکیلات مرکز حسب مورد
 8. انجام امور حضور و غیاب پرسنل
 9. انجام امورمربوط به تخلفات اداری کارکنان
 10. پیش بینی نیازهای مرکز از نظر نیروی انسانی، لوازم و ملزومات اداری
 11. مدیریت بر امور انبارداری مرکز
 12. مدیریت بر نگهداری، نظارت و تهیه تاسیسات و تجهیزات و امور مخابرات مرکز
 13. انجام امور انتظامی مرکز
 14. نظارت برانجام امور خدماتی مرکز
 15. نظارت بر انجام امور دبیرخانه شامل دریافت، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات وارده و صادره و آرشیو بایگانی مرکز بر اساس ضوابط
 16. انجام سایر امور محوله از طرف معاون اجرائی یا ریاست مرکز