مدیریت اداری و پشتیبانی

 

 

علی سلطانی
مدیر امور اداری و پشتیبانی مرکز
asoltani@cissc.ir

 

وظایف مدیریت امور اداری:

 1. اجرای قوانین، مقررات و آئین نامه های استخدامی
 2. انجام کلیه امور استخدامی مرکز (استخدام، ترفیع، انتقال، مرخصی، بازنشستگی و ...)
 3. نگهداری پرونده پرسنلی و ثبت و ضبط سوابق مربوط
 4. انجام امور رفاه و بیمه کارکنان
 5. ارزشیابی مشاغل و تشکیل جلسات کمیته طبقه بندی مشاغل و ارائه شرایط احراز مشاغل
 6. تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز پرسنل
 7. پیشنهاد تغییرات و اصلاحات ضروری در تشکیلات مرکز حسب مورد
 8. انجام امور حضور و غیاب پرسنل
 9. انجام امورمربوط به تخلفات اداری کارکنان
 10. پیش بینی احتیاجات مرکز از نظر نیروی انسانی، لوازم و ملزوممات اداری و برآورد هزینه تهیه و خرید آنها
 11. انجام امور انبارداری مرکز
 12. نگهداری، نظارت و تهیه تاسیسات و تجهیزات و امور مخابرات مرکز
 13. انجام امور انتظامی مرکز
 14. نظارت بر تنظیف ساختمان و مراقبت در حسن انجام امور خدماتی مرکز
 15. دریافت، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات وارده و صادره مرکز
 16. انجام امور تایپ و نگهداری سوابق نامه ها
 17. به وجود آوردن آرشیو بایگانی مرکز بر اساس ضوابط جاری
 18. انجام سایر امور محوله از طرف معاون اجرائی یا ریاست مرکز