مدیریت اداری و پشتیبانی

علی سلطانی
مدیر امور اداری و پشتیبانی مرکز
asoltani@cissc.ir

وظایف مدیریت امور اداری:

 1. اجرای قوانین، مقررات و آئین نامه های استخدامی
 2. انجام کلیه امور استخدامی مرکز (استخدام، ترفیع، انتقال، مرخصی، بازنشستگی و ...)
 3. نگهداری پرونده پرسنلی و ثبت و ضبط سوابق مربوط
 4. انجام امور رفاه و بیمه کارکنان
 5. ارزشیابی مشاغل و تشکیل جلسات کمیته طبقه بندی مشاغل و ارائه شرایط احراز مشاغل
 6. تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز پرسنل
 7. پیشنهاد تغییرات و اصلاحات ضروری در تشکیلات مرکز حسب مورد
 8. انجام امور حضور و غیاب پرسنل
 9. انجام امور به تخلفات اداری کارکنان
 10. پیش بینی احتیاجات مرکز از نظر نیروی انسانی، لوازم و ملزوممات اداری و برآورد هزینه تهیه و خرید آنها
 11. انجام امور انبارداری مرکز
 12. نگهداری، نظارت و تهیه تاسیسات و تجهیزات و امور مخابرات مرکز
 13. انجام امور انتظامی مرکز
 14. نظارت بر تنظیف ساختمان و مراقبت در حسن انجام امور خدماتی مرکز
 15. دریافت، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات وارده و صادره مرکز
 16. انجام امور تایپ و نگهداری سوابق نامه ها
 17. به وجود آوردن آرشیو بایگانی مرکز بر اساس ضوابط جاری
 18. پشتیبانی واحد خورانق حسب مورد
 19. انجام سایر امور محوله از طرف معاون اجرائی یا ریاست مرکز