برنامه راهبردی مرکز

دومین  برنامه راهبردی مرکز برای دوره¬ی پنج ساله¬ 1398-1394 با همفکری مدیران و کارشناسان مرکز و بر اساس مطالعات پیشین در این زمینه تدوین شده بود در حال انجام است.  این برنامه بر اساس   ارزیابی نخستین برنامه راهبردی مصوبه¬ی 25 اسفند  1388تدوین شده است. در این برنامه سعی شده است شناخت وضعیت موجود مرکز برای تشخیص نقاط قوت و ضعف درون نهادی؛ شناخت عوامل محیط بیرونی برای تشخیص تهدیدها و فرصت¬های محیطی اتجام پذیرد. سپس  تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت¬ها با استفاده از روش تحلیل سوات  انجام گرفته و نهایتا  تدوین راهبردهایی برای استفاده از نقاط قوت و فرصت¬ها، و کاهش نقاط ضعف و رفع تهدیدها انجام شده است. این برناه در حال حاضر چراغ راهنمای فعالیت های مرکز است. شایان ذکر است برنامه راهبردی سوم مرکز با بررسی دو برنامه راهبردی گذشته و توجه به برنامه های آینده مرکز در حال تدوین است.