مدیریت خدمات همایش‌ها

 

 

زهرا صمدی
مدیر خدمات همایش‌های مرکز
zsamadi@cissc.ir

 

وظایف مدیریت خدمات همایش ها:

  1. همکاری و ایجاد هماهنگی فیمابین واحدهای اداری و مالی و گروه های علمی در برگزاری همایش های عملی و پروژه های بین المللی و کارگروه های مطالعاتی در رشته های مختلف
  2. ایجاد دبیرخانه دائمی امور همایش های علمی بین المللی در جهت برگزاری همایش ها و کارگروه های مطالعاتی و آموزشی ذیربط و انجام کلیه امور پشتیبانی و خدمات امور رایانه ای ذیربط
  3. پیشنهاد انعقاد قرارداد با سازمانهای مختلف در جهت دسترسی به امکان مورد نیاز در برگزاری همایش های عملی در چارچوب ضوابط تعریف شده مرکز
  4. همکاری در انجام کلیه امور خدمات کارشناسی گروه های علمی و سایر واحدهای مرکز
  5. تدوین پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل ها وضوابط خدمات پژوهشی مرکز و ارائه آن به معاون اجرایی رئیس مرکز
  6. همکاری و هماهنگی با مدیریت امور علمی بین المللی مرکز در مشارکت در پروژه های بین المللی و همکاری با پژوهشگران 
  7. انجام سایر امور محوله توسط معاون اجرایی ریاست مرکز