ارزیابی شناسه های بین المللی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارکهای علم و فناوری

ارزیابی شناسه های بین المللی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارکهای علم و فناوری

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم در نظر دارد برای پنجمین سال متوالی به ارزیابی شاخص‌های فعالیت‌های علمی بین‌المللی بپردازد. لذا بدین‌وسیله  از تمامی واحدهای آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری دعوت می‌شود برای تکمیل فرم‌های مربوطه به سامانه طوبی به آدرس www.tuba.cissc.ir  مراجعه نمایند.