اولویت‌های پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت و محیط زیست

اولویت‌های پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت و محیط زیست به لیست اولویت‌های پژوهشی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1398 اضافه شد.

اطلاعیه:

اولویت‌های پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت و محیط زیست به لیست اولویت‌های پژوهشی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1398 اضافه شد.

 

لیست اولویتهای سال 1398