هفته پژوهش و فناوری

هفته پژوهش سال 1400 در تاریخ 20 تا 26 آذر ماه با شعار "پژوهش و فناوری؛ پشتیبان تولید" برگزار می شود.