ICRP

برنامه دعوت برای پژوهش مشترک از انجام پروژه‌های مشترک بین پژوهشگران برجسته ایرانی و بین‌المللی حمایت می کند....

تعریف برنامه Invited Collaborative Research Program
برنامه دعوت برای پژوهش مشترک از انجام پروژه‌های مشترک بین پژوهشگران برجسته ایرانی و پژوهشگران برجسته خارجی حمایت می کند. هدف این برنامه کمک به ارتقاء کیفیت برنامه‌های جاری پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور خصوصاً پروژه‌های دکترای دانشگاه‌ها در همۀ زمینه‌ها است.

اهداف برنامه

مهم ترین اهداف برنامه دعوت برای پژوهش مشترك را به شرح ذیل می توان برشمرد:

  • ارتقاء كیفیت فعالیت‌های تحقیقاتی داخلی بخصوص پروژه‌های دكتری
  • ارتقاء جایگاه ایران در شاخص‌های توسعه علم و فناوری بین المللی
  • گسترش روابط بین‌ المللی علم و فناوری در قالب همکاری افراد حقیقی
  • دستیابی به اهداف علمی– فناوری خاص

 

ورود به سامانه طوبی