معاونت امور علمی بین المللی

 

دکتر ناصر فرخی

دکتری : زیست شناسی سلولی- مولکولی ، دانشگاه آدلاید، استرالیا

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

         نشانی الکترونی:  n_farrokhi@sbu.ac.ir

 

وظایف معاون امور علمی بین المللی:

  1. پیشنهاد و انجام امور کارشناسی مورد نیاز در خصوص برنامه های همکاری پژوهشگران کشور با پژوهشگران تراز اول بین المللی در راستای اهداف مرکز
  2. پیشنهاد و انجام امور کارشناسی در مورد برنامه های همکاری کشور با پروژه های علمی بین المللی در راستای اهداف مرکز
  3. زمینه سازی برای برقراری ارتباط پژوهشی و آموزشی میان پژوهشگران کشور با پژوهشگران برجسته ایرانی مقیم خارج
  4. پیشنهاد برگزاری کارگاه های آموزشی بین المللی و مدرسه های علمی بین المللی کوتاه مدت در سطح پیشرفته توسط مرکز
  5. پیشنهاد حمایت از کارگاه های آموزشی و مدرسه های علمی که توسط سایر مراکز در کشور تشکیل می شود و پیشنهاد چارچوب این حمایت ها
  6. بررسی عملکرد همایش های علمی و بین المللی مرکز
  7. پیشنهاد حمایت از جوانان پژوهشگر برجسته کشور برای حضور در مجامع علمی بین المللی و پیشنهاد چارچوب این حمایت ها
  8. انجام امور کارشناسی و برنامه ریزی برای همکاری های طراز اول علمی منطقه ای
  9. ارائه گزارش های لازم و ارزیابی فعالیتهای علمی بین المللی مرکز؛ انجام سایر امور مرتبط که توسط ریاست مرکز خواسته می شود.
  10. حفظ و نگهداری اسناد و اطلاعات علمی مربوط به فعالیت های بین المللی