معاونت اجرایی

 

 

غلام عباس طلوعیان
معاون اجرایی مرکز

 

وظایف معاون اجرایی مرکز 

  1. نظارت، برنامه ریزی و اقدام در امور اداری و مالی، خدمات همایش ها از طریق واحدهای ذیربط با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
  2. پیگیری و اعمال نظارت بر فعالیت های اجرائی مرکز و کوشش در حل مسائل از موجود و پیش بینی بودجه سالیانه مرکز و همکاری در پیشبرد فعالیت های واحد ها در جهت نیل به اهداف
  3. پیش بینی نظارت و تامین احتیاجات اداری و پرسنلی و انجام امور مربوط به خدمات فنی و عمرانی
  4. ارائه خدمات و تسهیلات در خصوص برگزاری همایش ها و کارگاه ها
  5. ارائه تسهیلات رایانه ای مرکز
  6. تنظیم قراردادهای پژوهشی و سایر قراردادهای مرکز
  7. اقدام و برنامه ریزی در زمینه تدارک کلیه واحدهای مرکز و انجام سفارشات خارجی و داخلی
  8. اعمال صحیح مدیریت و پیشنهاد تغییر و اصلاحات در تشکیلات مرکز
  9. همکاری، هماهنگی و برنامه ریزی در انجام وظایف رئیس مرکز بر اساس امور محوله