مدیریت امور مالی

 

نفیسه فرزعلیان
مدیر امور مالی مرکز
nalian@cissc.ir

 

 

 

وظایف مدیریت امور مالی:

  1. اعمال نظارت مالی از نظر رعایت قوانین و مقررات مربوط به مفاد این آیین نامه و مصوبات هیات امنا
  2. نگهداری حساب و تنظیم گزارش های مالی و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارک مالی و اطلاعات نرم افزاری مربوط
  3. نگهداری و حفظ و حراست از انواع اوراق بهادار، سپرده ها و عنداللزوم مسکوکات، وجوه و نقدینه هایی که تحویل امور مالی شده است
  4. نظارت بر نگهداری حساب اموال غیرمصرفی و دارایی ها
  5. نظارت بر چگونگی وصول درآمدهای اختصاصی و کنترل واریز آن ها به خزانه در حد امکانات در اختیار و سپس مصرف آن ها