. در این جلسه ضمن بررسی در مورد درخواست‌های دریافت شده و سیاست‌های پژوهشی سال 1397، دکتر صدری‌نسب رئیس مرکز گزارشی درخصوص سفر روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به کشور فرانسه ارائه فرمودند و خاطرنشان کردند نظر فرانسه نسبت به گسترش روابط علمی با ایران و روند و توسعه برنامه جندی‌شاپور مثبت است.همچنین برگزاری کنفرانس "ساختار ملی اقتصادی" نیز مورد تصویب قرار گرفت. لازم به ذکر است، مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی با مشارکت بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه در ایران، مجری برنامه پژوهشی جندی شاپور است که هدف آن ارتقا و گسترش همکاری‌های پژوهشی علمی و فنی پیشرفته میان پژوهشگران دو کشور ایران و فرانسه است.

Pages