هیات امنا و کمیسیون دائمی

اعضای حقوقی:
1- دكتر منصور غلامی؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا
2- دكتر عبدالرضا باقری؛ رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه
3- دكتر مسعود صدری‌نسب؛ رئیس مركز مطالعات و همكاری‌های علمی بین‌المللی و دبیر هیات امنا
4- دكتر حسین سالار آملی؛ رئیس كمیسیون دائمی مركز مطالعات و همكاری‌های علمی بین‌المللی و عضو هیات امنا
5- دكتر مسعود برومند؛ معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
6- دكتر مجتبی شریعتی نیاسر؛ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای حقیقی:
1. دكتر احمد اکبری؛ عضو هیات امناء
2. دكتر حسین سالار آملی؛ عضو هیات امناء
3. دكتر سید محمد کاظم سجادپور؛ عضو هیات امناء
4. دكتر بهزاد سلطانی؛ عضو هیات امناء
5. آقای حسن قشقاوی؛ عضو هیات امناء
6. دکتر محمد محمودی میمند؛ عضو هیات امناء

اعضای کمیسیون دائمی
1. دكتر عبدالرضا باقری؛ رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه 
2. دكتر حسین سالارآملی؛ رئیس كمیسیون دائمی مركز مطالعات و همكاری‌های علمی بین‌المللی 
3. دكتر مسعود صدری‌نسب؛ رئیس مركز مطالعات و همكاری‌های علمی بین‌المللی و دبیر كمیسیون‌دائمی
4. دکتر حسین راغفر؛ عضو كمیسیون دائمی
5. دکتر محمدرضا تخشید؛ عضو كمیسیون دائمی
6. دکتر مصطفی ترک زهرانی؛ عضو كمیسیون دائمی
7. دكتر عطااله کوهیان؛ عضو كمیسیون دائمی