افراد و واحدها

نام عنوان پست الکترونیک  
دکتر مسعود صدری نسب رئیس مرکز masoud.sadri@cissc.ir
رضا آقابرارزاده معاون اجرایی bararzadeh@cissc.ir
دکتر جاسب نیکفر معاون امور علمی بین‌المللی jnikfar@cissc.ir
علی سلطانی مدیر امور اداری و پشتیبانی soltani@cissc.ir
زهرا صمدی مدیر خدمات همایش‌ها samadi@cissc.ir
نفیسه فرزعلیان مدیر امور مالی farzalian@cissc.ir
طلا نوژن مسئول دفتر ریاست info@cissc.ir

تلفن تماس: 88919894-021