سزامی

طرح مشترک بین ایران و کشورهای منطقه با هدف ساخت یک ماشین سنکروترون (ماشین عظیم تولید پرتو ایکس با فرکانس قابل تنظیم) جهت استفاده در مصارف علمی است.طرح مشترک بین ایران و کشورهای منطقه با هدف ساخت یک ماشین سنکروترون (ماشین عظیم تولید پرتو ایکس با فرکانس قابل تنظیم) جهت استفاده در مصارف علمی است.