The World Academy of Sciences (TWAS)

فرهنگستان علوم جهانTWAS توسط گروهی از دانشمندان برجستۀ کشورهای جنوب با پیشگامی پروفسور عبدالسلام، برندۀ پاکستانی جایزۀ نوبل، و با هدف ارتقاء ظرفیت علمی این کشورها تشکیل شده است. این سازمان مستقل بین المللی در سال 1983 در تریست ایتالیا با عنوان اولیۀ  " فرهنگستان علوم جهان سوم" آغاز به کار کرد. اعضاء این فرهنگستان که تعداد آنان هم اکنون بیش از نهصد نفر است، از بین دانشمندان برجستۀ جهان انتخاب می شوند و هفتاد کشور را نمایندگی می کنند. دبیرخانۀ تواس در مرکز تحقیقات فیزیک نظری عبدالسلام ICTP ) ) در تریست ایتالیا قرار دارد و شورایی که هر سه سال یکبار توسط اعضاء انتخاب می شود نظارت بر برنامه های آن را به عهده دارد.


با به عضویت درآمدن تعداد قابل توجهی از پژوهشگران برجسته ایرانی در فرهنگستان علوم كشورهای درحال توسعه TWAS) ) شاخه ایرانی این فرهنگستان با عنوان تواس ایران (TWASIC)  توسط یازده نفر از پژوهشگران ایرانی در سال 1382 در مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی تشکیل شد. اعضای تواس ایران جلساتی را به منظور بررسی صلاحیت نامزدهای دریافت جایزه تواس و معرفی پژوهشگران ایرانی واجد شرایط برای عضویت در تواس بین المللی، تشکیل می دهند. ماحصل تحقیقات انجام شده توسط اعضا تواس ایران با حمایت مالی مركز بیش از 100 مقاله منتشر شده در مجلات معتبر علمی است.

اعضای ایرانی تواس