مرکز منطقه ای نمک زدایی و محیط زیست

مركز منطقه اي نمك زدايي و محيط زيست

با توجه به مشكل فزاينده كم آبي در كشور و لزوم استفاده از منابع آبي نامتعارف مركز منطقه ای با هدف سياستگذاري، انجام پژوهشهاي كاربردي و ايجاد فناوري، و ايجاد زيرساخت هاي لازم به منظور پيشبرد اهداف مد نظر در سطح كشور و منطقه تشكيل شده است. با توجه به ظرفيت هاي موجود درزمينه پژوهش و ايجاد و توسعه فناوري و نيز ارتباطات بين المللي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، محل استقرار مركز در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بوده و ساير مراكز دانشگاهي كه به نوعي در اين زمينه فعال بوده اند شامل دانشگاه هاي سيستان و بلوچستان، صنعت آب و برق شهيد عباسپور، خليج فارس بوشهر، يزد،‌ دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، شهيد بهشتي و تربيت مدرس طي تفاهم نامه اي چندجانبه در اين راستا همكاري مي نمايند. همچنين به منظور همکاری با کشورهای منطقه در این زمینه، تفاهم نامه ای با مركز منطقه اي  علوم و انتقال فناوري اتحاديه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند منعقد گردید که طی آن امکان همکاری .علمی و فناورانه با کشورهای عضو پیش بینی شده است