مرکز منطقه ای نمک زدایی و محیط زیست

مقاله های ارائه شده درمجله های علمی

29
1393
Chemical Engineering Transactions, Vol. 27, 55-59.
19
1393
نشریه علمی و پژوهشی "محیط زیست طبیعی " مقاله 10، دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 445-453 نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان 1فرامرز معطر؛ 2فریده عتابی؛ 3ندا درویش 1استاد دانشکدۀ محیط‌زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی 2استادیار دانشکدۀ محیط‌زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی 3کارشناس ارشد محیط‌زیست، دانشکدۀ محیط‌زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران