مرکز منطقه ای نمک زدایی و محیط زیست

اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار

1394
6
1
برگزاری اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار با همکاری دانشگاه اراک و شرکت سهامی آب منطقه ای استان مرکزی در 7 آبان ماه 1394

برگزاری اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار با همکاری دانشگاه اراک و شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی در 7 آبان ماه 1394
تاریخ های مهمr_1_150614181855

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 31 مرداد 1394
اعلام نتایج داوری مقالات: 10 شهریور 1394
آخرین مهلت ثبت نام در همایش: 15 شهریور 1394
تاریخ برگزاری همایش: 7 آبان 1394

محورهای کنفرانس

 • تغییر اقلیم، خشکسالی و کیفیت منابع آب
 • صنعت، کشاورزی،‌ شرب و کیفیت منابع آب
 • مدلسازی کیفی منابع آب
 • علم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و کیفیت منابع آب
 • سازه های هیدرولیکی و کیفیت منابع آب
 • زمین شناسی و کیفیت منابع آب
 • پساب ها، پسماندها و کیفیت منابع آب
 • پایش کیفی منابع آب
 • فناوری نانو و کیفیت منابع آب
 • روش های نوین در ارتقاء کیفیت منابع آب
 • بهره برداری و کیفیت منابع آب
 • مدیریت جامع، توسعه پایدار و کیفیت منابع آب
 • منابع طبیعی، محیط زیست و کیفیت منابع آب
 • مدیریت بحران، ریسک و کیفیت منابع آب
 • حقوق و کیفیت منابع آب
 • فرد جامعه، فرهنگ و کیفیت منابع آب