مرکز منطقه ای نمک زدایی و محیط زیست

همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت، چالش ها و راهکارها

1394
7
4
همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت، چالش ها و راهکارها 19 و 20 آبانماه 1394 در دانشگاه اصفهان برگزار خواهد گردید.
تاریخ‌های مهم:
 
آخرین مهلت ارسال مقالات: شنبه 25 مهر 94
اعلام نتابج داوری: یکشنبه 3 آبان 94
آخرین مهلت ثبت نام: جمعه 8 آبان 94
زمان برگزای همایش: سه شنبه 19 و چهارشنبه 20 آبان 94

آدرس وب سایت:
http://www.owci.ir/fa/

محورهاي همايش:

با توجه به چالش‌هاي زيست‌محيطي کشور و خصوصا کاهش منابع آب و به‌منظور تمرکز بر مهمترين دغدغه‌هاي موجود، محورهاي همايش به‌منظور کاربردي‌کردن دستاوردهاي علمي به‌صورت زير درنظر گرفته‌شدند:
 

 • تبادل آب مجازي توسط صنعت
 • اقتصاد آب و محيط‌زيست در صنعت
 • مديريت مصرف آب و بازيافت آن در صنعت
 • استانداردهاي کمي و کيفي آب در صنعت
 • راهبردهاي توسعه پايدار در تأمين آب صنعت
 • بازنگري در الگوي کشت فضاي سبز در صنايع
 • ضرورت سازگاري صنعت با تغييرات اقليم در کشور
 • الزامات بازيافت و کاربرد پساب‌هاي شهري در صنعت
 • بکارگيري فناوري‌هاي نوين در تصفيه و شيرين‌سازي آب و بازيافت پساب‌ها
 • بکارگيري فناوري‌هاي نوين کاهنده مصرف آب و کاهش ميزان هدررفت آب در صنايع
ضرورت و اهداف همايش ملي "مصرف بهينه آب در صنعت- چالش‌ها و راهکارها"
اهميت فـرهنگ‌سـازي در مقـوله مهمي چون حفـاظت از محيـط زيسـت براي بشـر امروز، مقـوله‌ي حايز اهميتي است که نبايستي آنرا ناديده يا بي اهميت جلوه داد تا جايي که بي توجهي به مسئله محيـط‌زيسـت هـم از لحـاظ منابع طبيعي و هم انساني، پيامدهاي ناگواري را براي اين کـره خاکي و انسان‌هاي ساکن بر روي آن خواهد داشت.
آب به‌عنوان یک مولفه مهم محیط‌زیست و رکن توسعه پایدار، سلامت، رفاه، صلح و امنیت در جهان محسوب می‌گردد. كشور ايران در منطقه‌اي از دنيا قرار دارد كه تحت تأثير شرايط اقليمي و زيست‌محيطي، منابع آبي آن روز به روز كاهش‌يافته و تأمين آب مورد نياز صنعت، كشاورزي و حتي شرب مردم با مشكلات عديده‌اي روبرو شده است. معادله بيلان آبي كشور حاكي از آن است كه كشور در سال 1400 با توجه به افزايش جمعيت و ميزان برداشت‌ها وارد تنش آبي خواهد شد. اين در حالي است كه با معضل جدي آلودگي منابع آب موجود، ناشي از فاضلاب‌هاي صنعتي، كشاورزي و بهداشتي روبرو هستيم. به‌طوري كه بررسي‌هاي صورت‌گرفته توسط كارشناسان وزارت نيرو نشان مي‌دهد كمتر از 2 ميليارد مترمكعب (حدود 5 درصد) از فاضلاب‌هاي كشاورزي، صنعتي و بهداشتي كشور از مجموع حدود 30-40 ميليارد مترمكعب فاضلاب توليدي، در كشور جمع‌آوري و تصفيه مي‌گردند.
باور مسئـولـين و بـرگزارکنندگان همـايش ملـي "مصرف بهينه آب در صنعت- چالش‌ها و راهکارها" بر ايـن اسـت که فـرهنگ‌سـازي در راستـاي الـگوي بهينه‌ي مصرف (به معني نهـادينه‌کـردن روش درست استـفاده از منابع زيستي و از جمله آب)، سبب ارتقاء شاخص‌هاي زندگي و کاهش هزينه‌ها خواهد گرديد. اميـد که ايـن همـايش محيـط منـاسـبي جهـت بررسي آرا و افکار انـديشـمندان و فـرهـيختگـان دانشگــاهي و تعــامل سـازنده با کارشناسان خبره صنعتي در راستاي بهبود شرايط زيست‌محيطي جامعه و از جمله بهينه‌سازي مصرف آب گردد.
 
مخاطبين همايش
صاحب‌نظران محيط‌زيست و خصوصا متخصصين حوزه‌ي آب، کارشناسان و مديران سازمان‌ها و صنايع سراسر کشور، اساتيد و دانشجويان سراسر کشور از جمله مخاطبين اين همايش هستند.


دستاوردهاي مورد انتظار همايش
 • فراهم‌شدن زمينه‌هاي انجام تعاملات سازنده ميان مسئولين کشور و به‌خصوص استان اصفهان، درخصوص کاربردي‌شدن دستاوردهاي علمي همايش درجهت کاهش معضلات زيست‌محيطي موجود.
 • انجام تعامل سازنده مابين دانشگاه، صنعت و جامعه به‌منظور رفع چالش‌ها و معضلات زيست‌محيطي موجود با رويکرد ملي، به‌گونه‌اي که صنايع، مشکلات و معضلات موجود را بيان نمايند و در جهت حل مشکلات موجود، از راهکارهاي علمي و کاربردي ارائه‌شده در مقالات و کارگاه‌هاي همايش استفاده ‌نمايند.
 • فراهم‌کردن بستر مناسب جهت تعامل صنايع و ارائه دستاوردهاي زيست‌محيطي توسط صاحبان صنايع به‌منظور تبادل‌نظر درخصوص حل مشکلات موجود.
 •  اشاعه فرهنگ‌ و دانش زيست‌محيطي براي عموم شرکت‌کنندگان در همايش به‌منظور درک چالش‌هاي موجود.
 • ارائه‌ي راهکارهاي عملياتي در خصوص بهينه‌سازي مصرف آب در صنايع مختلف.
 • ارائه‌ي دستاوردهاي کاربردي صنايع مختلف در خصوص کاهش مصرف آب.