مرکز منطقه ای نمک زدایی و محیط زیست

کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب

1394
6
1
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آب ایران، کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب در تاریخ 25 مهر 1394 تا 26 مهر 1394 توسط شرکت همایش فرازان کاراهیوا در شهر تهران برگزار می شود.

کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب در تاریخ 25 مهر 1394 تا 26 مهر 1394 توسط شرکت همایش فرازان کاراهیوا در تهران برگزار می شود.

حوزه(های) تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی

کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب

تاریخ برگزاری: 25 مهر 1394 تا 26 مهر 1394
تاریخ برگزاری میلادی: 2015-10-17 – 2015-10-18
برگزار کننده: شرکت همایش فرازان کاراهیوا

محل برگزاری: تهران

وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال اصل مقاله: 1394/6/15
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1394/7/1
مهلت ثبت نام: 1394/7/8

محورهای کنفرانس:

آبیاری و زهکشی
•    شیوه های ارتقای بهره وری مصرف آب در شبکه‌ های آبیاری و زهکشی
•    شیوه های ارتقای بهره وری آب در اراضی کشاورزی فاریاب، کم‌‌آب و دیم
•    شیوه های ارتقای بهره وری آب آبیاری در شرایط شوری آب و خاک
•    راهکارهای افزایش بهرهوری آب آبیاری در شرایط غیر استاندارد تولید محصول
•    افزایش بهره وری مصرف آب در روش‌های مختلف آبیاری
•    روش‌های مناسب برنامه‌ریزی آبیاری برای الگوهای مناسب کشت
•    مدیریت یک‌پارچه سامانه آب، خاک و گیاه
•    مدیریت آبیاری با آب های غیرمتعارف و فاضلاب های تصفیه شده
•    نقش ارزیابی شبکه های آبیاری و زهکشی در افزایش بهره وری مصرف آب
•    بهینه سازی مصرف، تخصیص منابع آب و الگوی کشت با در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی
•    نقش استفاده از زهکشی کنترل شده و زهکشی زیستی در افزایش بهره وری مصرف آب
•    بهینه‌سازی عملیات طراحی و اجرای زهکشی با هدف افزایش بهره وری مصرف آب
•    مدیریت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
•    نظام های بهره برداری و تشکل های آب بران

هیدرولیک و سازه های آبی 
•    راهکارهای بهره برداری بهینه از سازه های آبی با رویکرد افزایش بهره‌وری مصرف آب
•    نقش پژوهش و مهندسی هیدرولیک محیطهای متخلخل در افزایش بهره‌وری مصرف آب
•    نقش پژوهش و مهندسی هیدرولیک رسوب و رودخانه در افزایش بهره‌وری مصرف آب
•    نقش پژوهش و مهندسی هیدرولیک محیط زیستی در افزایش بهره‌وری مصرف آب
•    کاربرد مدل های عددی (هیدروانفورماتیک و هیدرولیک محاسباتی)، آزمایشگاهی و فیزیکی در طراحی و ارزیابی سازه های آبی
•    روش های زمین شناسی مهندسی و تکتونیک سد و سازه های آبی در افزایش بهره‌وری مصرف آب
•    استفاده از تجهیزات و روشهای اندازهگیری در هیدرولیک برای افزایش بهره‌وری مصرف آب
•    نقش مطالعات اقتصادی و اجتماعی در طراحی سازههای آبی در افزایش بهره‌وری مصرف آب
•    پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سازه های آبی
•    کاربرد مواد و مصالح نوین در سازه های آبی
•    مطالعات مرتبط با سازههای تاریخی آب

هیدرولوژی و مدیریت منابع آب
•    مدیریت منابع آب بر مبنای تغییر اقلیم
•    مدیریت جامع منابع آب با رویکرد توسعه پایدار
•    ارزیابی رویکردهای مدیریتی بر بیلان هیدرولوژیک حوضه های آبریز
•    تعیین و ارزیابی پارامترهای بیلان هیدرولوژیک
•    مدیریت عرضه و تقاضای آب
•    مدیریت سیلاب و سامانه های هشدار سیل
•    کاربری اراضی در هیدرولوژی حوضه های آبریز
•    راهکارهای استفاده پایدار از منابع آب در تولید محصولات کشاورزی
•    نقش کاربرد مدل سازی هیدرولوژیکی حوزه های آبریز در افزایش بهره وری مصرف آب
•    توسعه و کاربرد سیستم های پشتیبانی در تصمیمگیری در مدیریت منابع آب
•    جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در مدیریت منابع آب

آب و فاضلاب و محیط زیست
•    راهکارهای افزایش بهرهوری در طراحی، اجرا و بهرهبرداری تاسیسات آب و فاضلاب
•    مدیریت بهینه کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
•    ملاحظات اکولوژیک و محیط زیستی در طرح های مهندسی آب
•    شناسایی، پایش و کنترل منابع آلاینده در آب های سطحی و زیرزمینی
•    نقش مدیریت آلودگی آب و محیط زیست در افزایش شاخص های بهداشت و سلامت جامعه
•    شناسایی، پایش و کنترل منابع آلاینده ناشی از فعالیت های کشاورزی
•    مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
•    نقش کاربرد مدل سازی انتشار آلاینده ها در افزایش بهره‌وری مصرف آب
•    استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده
•    پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سامانه آب و فاضلاب
•    کاربرد علوم سبز (علوم توسعه پایدار، گرمایش جهانی، تغییر اقلیم و …) در افزایش بهره وری مصرف آب
•    نقش فناوری محیط زیستی در افزایش بهره وری مصرف آب
•    مطالعات محیط زیستی به قصد صدور مجوزهای لازم و تجاری سازی

مدیریت یکپارچه حوضه های آبخیز
•    بهره برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی
•    راهکارهای مدیریتی برای مقابله با فرسایش خاک، رسوب و سیل
•    آبخیزداری و روشهای نوین استحصال آب
•    تغذیه مصنوعی و حفاظت از آبخوان ها
•    تغییر اقلیم و مدیریت حوضههای آبخیز
•    ارزیابی فنی و محیط زیستی عملکرد پروژههای آبخیزداری و آبخوان داری
•    مدل سازی و روش های نوین در مدیریت منابع آب، خاک و گیاه در آبخیزها
•    مدیریت جامع حوضه آبخیز با تاکید بر مسائل فنی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبادلات بین حوضه¬ای

فناوری های نوین در مهندسی آب
•    کاربرد فناوری نانو در افزایش بهره وری آب
•    خودکارسازی سامانه های مهندسی آب با هدف افزایش بهرهوری مصرف آب
•    استفاده از GIS و RS در مهندسی آب با هدف افزایش بهرهوری مصرف آب
•    توسعه و کاربرد مدلهای شبیهسازی و بهینه سازی در مهندسی آّب و کاربر‌دوست کردن آنها
•    مدلسازی معکوس و تبدیلات فیزیکی و ریاضی در مهندسی آب
•    استفاده از فرآیندهای فیزیکوشیمایی در مهندسی آب برای افزایش بهرهوری آب
•    استفاده از مهندسی کنترل و کاربرد ابزار دقیق با هدف افزایش بهرهوری مصرف آب
•    امکان سنجی کاربرد فناوری تلهمتریک در مهندسی آب
•    کاربرد فناوری های نوین در تاسیسات آب و فاضلاب

مباحث قانونی، سیاسی و اجتماعی در مهندسی آب
•    ارزیابی اقتصادی تولید محصول در محیط‌های فاریاب، کم‌‌آب و دیم با هدف افزایش بهرهوری مصرف آب
•    تحلیل اقتصادی کاربرد روش های آبیاری برای‌ افزایش بهره وری مصرف آب
•    تولید محصولات استراتژیک و بهره وری مصرف آب
•    ارزش اقتصادی ملاحظات محیط زیستی در طرح های مهندسی آب
•    اقتصاد و استفاده پایدار از منابع آب
•    هزینه های اقتصادی فرسایش خاک، آلودگی منابع آب و تغییر اقلیم در مقیاس حوضه های آبریز
•    کارآفرینی، تجاری سازی و تولید اشتغال در مهندسی آب
•    سازوکارهای انگیزشی برای رشد بهره وری مصرف آب در کشاورزی
•    مزیت های نسبی و رقابتی در محیط های تولید محصول یرای افزایش بهره وری مصرف آب
•    مسایل اقتصادی – اجتماعی، حقوق و قوانین آب
•    نقش بازار آب، تجارت آب مجازی و سیاستگذاری در افزایش بهره وری مصرف آب
•    اقتصادی نمودن عرضه و تقاضا در مهندسی آب با محور تجاری سازی

مهندسی رودخانه
•    مطالعات میدانی هیدرولیک رسوب در رودخانه
•    مطالعات میدانی سیلاب در رودخانه
•    مطالعات آزمایشگاهی در مهندسی رودخانه
•    مطالعات عددی در مهندسی رودخانه
•    مطالعات مرتبط با رودخانه های مرزی
•    مطالعات محیط زیستی رودخانه
•    سازه های آبی مرتبط با مهندسی رودخانه

  •