مرکز منطقه ای نمک زدایی و محیط زیست

گروه هاي پژوهشي

گروه هاي پژوهشي

براي اين مركز ايجاد سه گروه پژوهشي به شرح زير پيش بيني شده است:
1-گروه فناوریهای نمك زدايي
2- گروه فناوریهای زیست محیطی  
3-گروه تغییرات اقلیمی
شرح وظايف گروههاي علمي :
گروه فناوريهاي نمك زدايي : اين گروه وظيفه بررسي و بهينه سازي فناوريهاي موجود نمك زدايي از آبهاي شور و دريا مانند فناوريهاي غشايي و حرارتي، شوري زدايي از خاكها و همچنين معرفي و ايجاد فناوريهاي نوين همانند فرايندهاي زيستي و نانو و ساخت غشاهاي جديد و مشابه آن را دارد.
گروه فناوريهاي زيست محيطي : اين گروه وظيفه بررسي فناوريهاي زيست محيطي مرتبط با نمك زدايي و ايجاد منابع آب از ساير آبهاي نامتعارف و پسابها را بر عهده دارد. از آن جمله مي توان به فرايندهاي بازيابي آب از پساب ها و همچنين بررسي و ارزيابي اثرات زيست محيطي فرايندهاي نمك زدايي مانند روش هاي دفع شورابه هاي ناشي از نمك زدايي، استحصال نمك از شورابه ها و ... اشاره نمود.
گروه تغييرات اقليمي : اين گروه به تغييرات اقليمي ناشي از فعاليت بشر در كنار رخدادهاي طبيعي مي پردازد كه بر منابع آب تاثيرگذار مي باشد.مطالعات استراتژيك و پيشنهاد راهكارهاي عملي بر پايه مطالعات ياد شده و توجه ويژه به بحران خشكسالي كه به زودي گريبانگير كشورهاي دنيا به ويژه خاورميانه مي شود از وظايف اين گروه مي باشد.