مرکز منطقه ای نمک زدایی و محیط زیست

طرح های درحال اجرا

28
1393
اسمز مستقیم یک فرآیند اسمزی است که آب غیر قابل شرب در یک سمت غشا نیمه تراوا و محلول با غلظت و فشار اسمزي بالا (محلول كشنده) در سمت دیگر قرار دارد.