مرکز منطقه ای نمک زدایی و محیط زیست

ساختار تشکیلاتی