مرکز منطقه ای نمک زدایی و محیط زیست

طرح های خاتمه یافته

30
7
1393
شركت‌كنندگان خارجي كنگره، كارگاه و نمايشگاه بين‌المللي نمك‌زدايي از آب‌هاي شور خواستار بهره‌گيري از تجارب محققين ايراني در زمينه نمك‌زدايي از آب‌هاي شور شدند.
28
1393
در طرح حاضر امکان تصفیه پساب صنعتی تولیدی در پالایشگاه گاز پارسیان به منظور استفاده مجدد برای چهار مورد مصرف آب پالایشگاه (آبیاری، آتش نشانی، سرویس و بدون یون) مورد تحقیق قرار گرفته است