مرکز منطقه ای نمک زدایی و محیط زیست

توانمندی های پژوهشی

زمينه‌هاي پژوهشی

زمینه های تحقیقاتی اين موسسه در دو بخش کلی زیر ارائه شده است:
كاربردي:

 • توسعه فرايندهاي نمك‌زدايي
 • توسعه فرايندهاي تصفيه
 • مطالعه بر روي مشكلات عملياتي شامل جرم‌گرفتگي، خوردگي، جرم‌گرفتگي ميكروبي و تخريب غشاءها
 • تاثير نمك‌زدايي بر محيط زيست، كيفيت آب و آلودگي

ارزيابي:

 • ارزيابي كارايي، مناسب بودن و اثرات جانبي مواد مختلف نظير مواد شيميايي، غشاءها، آلياژها و پوشش‌ها
 • بهينه‌سازي ميزان مواد شيميايي مصرفي
 • بررسي فني- اقتصادي نوآوري‌ها و اختراعات
 • عيب‌يابي
 • تشخيص مشكلات عملياتي و ارائه راهكارهاي مناسب

 
همكاري‌هاي پژوهشي اين موسسه با ديگر دانشگاه‌ها و موسسات علمي و پژوهشي در قالب موارد زير امكان‌پذير است:
توسعه فناوري‌هاي ساخت مواد مورد نياز براي واحدهاي شيرين‌سازي آب

 • مواد ضد جرم‌گرفتگي
 • مواد ضد كف و oxygen scavengers
 • مواد منعقد كننده و لخته‌ساز
 • توسعه فناوري غشاء
 • ميكروفيلتراسيون
 • اولترافيلتراسيون
 • نانوفيلتراسيون
 • اسمز معكوس
 • توسعه فناوري نمك‌زدايي حرارتي
 • توسعه و كاربرد فناوري نمك‌زدايي خورشيدي