مرکز منطقه ای نمک زدایی و محیط زیست

اعضاء

 رئيس مركز منطقه اي
نمك زدايي و محيط زيست
قائم مقام رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در امور بين الملل  

سرپرست معاونت پژوهشي
مركز منطقه اي
نمك زدايي و محيط زيست
دانشيار مهندسی شیمی
پژوهشكده فناوري هاي شيميايي
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
   

 
 

سرپرست معاونت آموزشي مركزمنطقه اي
نمك زدايي و محيط زيست
دانشيار زيست فناوري
پزوهشكده زيست فناوري
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران