مرکز منطقه ای نمک زدایی و محیط زیست

پایان نامه ها

30
1393
اين پايان نامه توسط آقاي محمد نعمت زاده و با راهنمايي اقاي دكتر عبدالرضا صميمي در دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه سيستان و بلوچستان انجام شده است.