وظایف

- تهيه و صدور احكام كارگزيني كاركنان از قبيل استخدام، انتصاب، ترفيع و ... كاركنان علمي و غير علمي طبق مقررات و قوانين مصوب.
- اتخاذ تدابير لازم به منظور حفظ هرم و توزيع نيروي انساني در راستاي اهداف سازماني.
- نظارت بر حسن اجراي مقررات، آئين نامه ها و دستورالعمل های اداری و استخدامی و تهيه دستورالعمل های مربوط.
- انتظام بخشی و نظارت بر امور حضور و غياب، مرخصي ها و ماموريت هاي تمامي كاركنان.
- برنامه ريزي كوتاه مدت و دراز مدت در امور نيروي انساني از حيث جذب، نگهداري و بهسازی نیروی انسانی.
- ساماندهي و ايجاد بانك هاي اطلاعاتي مرتبط با نيروي انساني.
- تدوین برنامه، اجرا و برگزاری انواع دوره های آموزشی ضمن خدمت كاركنان و مدیران.
- تدوین شناسنامه آموزشی تمامي کارکنان و ثبت اطلاعات دوره های آموزشی كوتاه مدت سالانه و برقراری ارتباط بین نظام آموزش با سایر نظام های پرسنلی.
- اجرای طرح نظام ارزشيابي كاركنان و اعمال نتايج ارزشيابي در احکام پرسنلی سالانه.
- انجام امور بيمه اي، بازنشستگي و خدمات بعد از بازنشستگي از حيث بيمه، رفاه و ...
- بایگانی و حفظ پرونده و سوابق پرسنلي تمامي كاركنان.
- مدیریت سيستم اتوماسيون اداري.
- همکاری و مشاركت با دفتر برنامه ريزی و تحول اداری درجهت اصلاح و بهبود روشها و فرآيندهای کاری.
- تهيه گزارش ها و آمارهای مورد نياز مرتبط با منابع انسانی حسب نیاز مقامات مافوق سازمان و ...

 

مأموریت ها

اداره كل امور منابع انسانی بر اساس سياست ها و در چارچوب برنامه های مصوب سازمان و تحت نظارت و هدايت های معاونت پشتیبانی و منابع انسانی، وظیفه اجرا و پیاده سازی قوانين و مقررات اداری و استخدامی دولت و هم چنین مقررات مرتبط با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری را در خصوص نیروی انسانی دستگاه برعهده دارد.

 

سیاست ها و دیدگاه ها

 

- نگاه جامع مبتنی بر تفکر سیستمی به مدیریت منابع انسانی در فرآيند جذب، توانمندسازی و نگهداشت نیروی انسانی.

- منابع انسانی مجری مقررات و قوانین دولت و مدافع حقوق قانونی کارکنان با استفاده از ظرفیت های قانونی به منظور همسو نمودن اهداف فردی کارکنان با اهداف سازمانی.

- شفاف سازی و اطلاع رسانی با رسالت آگاهی بخشی به کارکنان در مورد اطلاع از وظایف و حقوق قانونی خود.
- مطالعه در باب مسائل انگیزشی و برنامه ریزی نیروی انسانی بر پایه تفکر سیستمی.
- همسو و بسیج نمودن (عزم مدیریتی) مدیران برای اجرای صحیح قوانین و مقررات با استفاده از ادبیات مشترک و هماهنگی در رویه ها.